Mayıs 2013 Yıl Sonu Raporu

Yazar: akirazli - May• 20•13

Bir aylık toplanan yakıt dahil toplam para : 2196

Bir yıl içerisinde toplanan para: 2196*12 = 26.352

Bir yıl içerisindeki harcamalar ;

Doğalgaz alımı : 18650 TL

Temizlik  : 3600

______________________________

Toplam : 22250 TL

 

TOPLANTI DAVETİ

Yazar: akirazli - May• 13•12

ŞENAYDIN APARTMANIYLA İLGİLİ SORUNLARI, İHTİYAÇLARI,   YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALARI GÖRÜŞMEK, GEREKLİ KARARLARI ALMAK ÜZERE APARTMANIMIZDAKİ BÜTÜN DAİRE SAHİPLERİNİ, AŞAĞIDA GÜNDEMİ BELİRTİLEN GÜN, SAAT VE YERDE ” KAT MALİKLERİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU” TOPLANTISINA ÇAĞIRIYORUZ.

* TOPLANTI TARİHİ: 27.05.2012 (PAZAR GÜNÜ)

* TOPLANTI YERİ: ŞENAYDIN APARTMANI, ARKA BAHÇE

* TOPLANTI SAATİ: 20:00


TOPLANTININ GÜNDEMİ:

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

2- GENEL KURUL DİVANININ OLUŞUMU

3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI

4- MALİ RAPORUN OKUNMASI

5- DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI

6- ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE YAPILACAK ÇALIŞMALAR, ALINACAK KARARLAR (Merkezi binalarda zorunlu ısıölçer takılması)

7- DİLEKLER, ÖNERİLER

8- SEÇİMLER

9- KAPANIŞ

 

Merkezi yakıt sisteminde yeni yasal düzenleme

Yazar: akirazli - May• 13•12

ISINDIĞIN KADAR ÖDE

“5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu‘nun “7” nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici “6” ncı maddesi gereğince, merkezî ısıtma sistemine sahip mevcut binalar 02.05.2012 tarihi itibari ile; bina sakinlerinin ısı tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm” sistemine geçmek zorundadır.”

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2 Mayıs 2007 Tarihli Yasa (5627 sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU)

MADDE 7 c) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sınırları sağlama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.

14 Nisan 2008 Tarihli Yönetmelik (MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK)
İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.
a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,
b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.
(2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.
(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.
(4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.
(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.
(6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70′i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30′u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. halinde ilan edilir.

Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi: GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir. (02.05.2012′ye kadar)

 

Isı Pay Ölçer Zorunlu Mu ?

Isı Pay Ölçer Zorunluluğu

AB mevzuatına uygun olarak, 18.04.2007 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiş olan Enerji Verimliliği Yasası payölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsamaktadır. Yasada, merkezi ısıtma sistemli yeni binalarda ısı ve sıhhi sıcak su tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm” sistemine geçmesi zorunlu hale getirilmiş, 5 yıllık bir geçiş süreci sonunda 02.05.2012 tarihi itibari ile; eski yeni tüm merkezi sistemli binaların bu sisteme geçmesi ve buna aykırı olarak hazırlanan projelerin ilgili mercilerle onaylanmaması hükme bağlanmıştır.

Kaynak : http://ekonomi.haberturk.com/etiket/enerji_verimlili%C4%9Fi_kanunu